Ana Sayfa İletişim Osmancık.com.tr Hakkında...
Ana Sayfa
Osmancık.com.tr Hakkında...
Firmalar
Osmancık Resimleri...
Osmancık Görüntüleri...
Hemşehriler
Derneklerimiz
Osmancık Köyleri...
 

OSMANCIK / TEKMEN

Muhtar
:
 MEHMET KÜÇÜKKAFA (Tel:0364 626 20 76-0536 834 23 58)
Hane Sayısı
:
 -
Nüfus
:
 340
TEKMEN Köyü Osmancık'a 19 Km.


Tekmen Köyü Web Sitesi


www.tekmen.com

Adını Evliya’dan Alan Köy Tekmen

İlçe merkezine 19 km, İl merkezine 75 km uzaklıktadır.
Tekmen Köyü; Osmancık İlçesinin Kuzey doğusunda Çaldağ yamaçlarına kurulmuştur.Köy ,Tekmenbağları,Yukarı Saltuk, Karataş,,Aşağı Saltuk Mahallelerinden oluşur.
Doğusunda: Güneşören ,Batısında: Baltacı Mehmet Pasa ve Sarıalan Güneyinde: Aşağı Danişmend, Belkavak ve Osmancık ilçesi ,Kuzeyinde: Hanefi, Konaca, Kireclik, Alibey Köyü ve Karalar Güney Köyleri vardır.

KÖYÜN ADI NERDEN GELİYOR?
Tekmen Köyünün adının Türkmen olması nedeniyle Türkmen isminden gelebileceği gibi Tekmen dede yatırının Tekmen Köyü Cami avlusunda bulunması nedeniyle büyük bir ihtimalle bu kişinin adından aldığıdır. Köyün mahallelerinin adları olan “SALTIK” ise Malazgirt savaşında Alparslan’ın yanında bulunan komutanların adlarından gelmektedir..


TEKMEN DEDE KİMDİR?
Tekmen Dede'nin büyük olasılıkla 1500 yıllarının sonu veya 1600 lü yılların başında Tekmene geldiği varsayılır. Azerbaycan üzerinden geldiği önceleri Sivas’ta mesken tuttuğu daha sonraları şeyhinin emri üzerine batıya devam ederek Osmancık havalisinde Bayır divan köylerinden biri olan Tekmen’e yerleştiği söylenir.
Tekmen Dede, Tekmen köyü kurulmadan önce burada bulunan acı suyun başına gelip yerleşmiş. Bahsi geçen yere de bir dergâh yaptırmıştır.
Bilge bir kişidir. Dertlere deva gönüllere ferahlık veren Tekmen Dede’nin zamanla ziyaretçileri artmış. Gelenlerin ibadetlerini karşılamak üzere dergâhının yanına mescit yapılmıştır. Daha sonra bazı müritleri buraya yerleşerek bir oba oluşturmuşlardır.
İlk yerleşen kişilerin yedi kişi olduğu rivayet edilir.

MEMUR KÖYÜ TEKMEN
Cumhuriyet dönemi ile aydın bir toplum haline gelen Tekmen Köyü ,adeta bir memur köyü haline gelmiştir.Okuma yazma oranı %98’lere varan köyün okuyanı geri köye dönmemiştir. En son istatistiklere göre Ankara'da 150 hane (Yaklaşık 500 kişi) olmak üzere Çorum, İstanbul ,İzmir vb. birçok ile dağılmışlardır. Yaklaşık 300 hanelik bir nüfus köy dışında ikamet etmektedir. Bunda ulaşımın güçlüğü tarım toplumundan sanayi toplumuna geçişin büyük etkisi olmuştur. Çoğunluğu okumuş olan Tekmenliler ,doğduğu yerde değil doyduğu yerde kalmışlardır. Osmancık köyleri içerisinde ençok öğretmeni olan köy olarak bilinir.

İKLİM VE BİTKİ ÖRTÜSÜ
Tekmen ve yöresinde İç Anadolu Karasal İklim özelliği hakimdir. Yaylalar bölgesi sert karasal bir iklime sahip olduğundan çoğunlukla iğne yapraklı ağaçlar yetişebilir. Yer yer çoğu kesilmiş, çıraya doğranmış karaçam ağaçları, ardıç ve diken ardıç ağaçları görülür. Bunun dışında yüzlerce çeşidiyle geven en yaygın bitkidir. Öbek öbek geven kümeleri kilometrelerce uzanır. Yaylalar bölgesinin en gözde ağacı kara camdır.

TEKMEN KÖYÜ HALKININ GEÇİMİ
Tekmen Köyü kurulduğu günden bu güne kadar hep hayvancılıkla ve tarımla geçinmiştir. Başta koyun keçi olmak üzere küçükbaş hayvancılığı alabildiğine ilerlemiştir. Son yıllarda küçükbaş hayvanlar kaybolmuş yerini besi hayvancılığına bırakmıştır. Tarım ürünleri olarak arpa, buğday çavdar, yulaf haşhaş ekimi yapılmaktadır.. Fasulye, mercimek ve nohut tarımı azda olsa yapılmaktadır.


TEKMEN’DE EĞİTİM VE KÜLTÜR
Tekmen de Eğitim denince akla ilk gelen kişi Küpenin Hüsük dür. 1945'li yıllarda Tekmene eğitmen olarak atanan Hüseyin GÜLBURUN ;aynı zamanda köyün ilk memurudur. Böylece Tekmenli okulla ve ilk defa devlet memuru ile tanışmıştır. Eğitim emekcisi Mehmet kazananın ttekmen köyüne ögretmen olarak atanması Tekmen için bir şanstır. Beş yıllık öğretmenliği döneminde köyde okuma yazmayı teşvik etmiş okuttuğu öğrencileri sınava sokarak Hasanoğlan köy enstütüsüne yerleştirmiştir.(Çoğunluğu öğretmen). Bu öğrencilerin okuyup memur olması tüm okuyacaklara örnek teşkil etmiştir.
Bu günün Tekmen köyünde Hüseyin Gülburun ve Mehmet Kazanan’ın öğrencilerinin öğrencileri vardır. Bugün köy ilköğretim okulu kapalı olup öğrenciler Org.Ahmet Çörekci YİBO ‘da okumaktadır.

ETKİNLİKLER
“Tekmen Bölgesel Kalkınma Yardımlaşma Dayanışma Eğitim ve Kültür Derneği” adı altında bir dernek kurularak eğitim ve kültür hizmetlerine devam edilmektedir. İlk defa bir köyümüz festival düzenlemektedir. Bu dernek vasıtası ile Kültür Bakanlığı destekli “Çaldağ Yayla Festivali” adı altında her yıl Temmuz ayının ilk haftası festival düzenlemektedir. Çaldağ yayla festivali ile unutulmuş gelenek ve görenekleri yaşatmak ,insanları kaynaştırmak vb.gibi misyonlar üstlenerek kültür hizmetlerine devam etmektedir.Dernek yurt içinde ve yurt dışında dağınık olarak yaşayan bölge köylülerini ve bölge halkını buluşturması bakımından önemli bir görev üstlenmiş ve bu görevi başarı ile yürütmektedir.
Dernek ayrıca köyün ve köylünün gelişmesi için projeler üretmekte Tekmen köyünün gelişmesi için çaba sarfetmerktedir.
-------------------------------------
The Village to kick Osmancık 19 Km.


Kick the Village Web Sitewww.tekmen.com

Evliya name from the village area of HK

19 km to the town center, City center 75 km away.
Kick the Village; Çaldağ slope to the east of the North County Osmancık kurulmuştur.Köy, Tekmenbağları, Up Saltuk, Karataş,, The neighborhood consists of Saltuk.
To the east: Güneşören, in the West: Baltacı Mehmet Pasa, and in South Sarıalan: The Danishmend, and Osmancık Belkavak District in the North: Hanafi, Konaca, Kireçlik, Alibey Village and South Village has Kelly.

NAME OF VILLAGE NERDEN IS COMING?
The name of the village due to kick Turkmen Turkmen may come from the name of the village, such as kicking the kick of the grandfather invested in the mosque courtyard, probably due to receive from the person's name is that. The names of the village's neighborhoods, the "SALTIK" the next commander of Alparslan Malazgirt war comes from the name ..


WHO IS DEDE of kick?
Dede's is probably 1500 years of the kick or the end of 1600 is assumed to come to HK in the early lü. Azerbaijan came over initially held in Sivas dwellings to the west later on the order of the sheikh continued Bair sofa in the village which is one of Osmancık vicinity is said to have placed Tekmen'e.
Dede's kick, kick before the establishment of the village where the pain came and had settled at the beginning of the water. Have mentioned somewhere in a convent.
A wise person. Which relieves the cure for heart trouble Dede time visitors increased by HK. Coming to meet their worship to the mosque was built next to the lodge. Then some disciples settled here have formed a nomad.
First place is claimed that people who are seven people.

OFFICER VILLAGE kick the
Republican era, which became a society with a kick of the village of intellectuals, almost become an official village literacy rates gelmiştir.Okuma readers back to the village, the village up 98'lere% did not return. According to the latest statistics in Ankara, 150 households (approximately 500 people) to Corum, Istanbul, Izmir etc.. with many were distributed. Approximately 300 are resident outside the village population digit. Difficulty of transportation from the agricultural society Bunda transition to industrial society has been a big influence. The majority studied Tekmenliler, not the birthplace of saturation where it was left. In villages with Osmancık ençok village is known as a teacher.

CLIMATE AND VEGETATION COVER
Kick and the Central Anatolia region is dominated by terrestrial climate properties. Continental climate with harsh plateau region is mostly coniferous trees can grow. Many places have been cut, chopped into kindling black pine trees, juniper and juniper trees are thorny. Other than that, hundreds of plant varieties is the most common Gevende. Kilometers are heaps Gevende clusters. Plateaus of the region's most popular tree is the black glass.

VILLAGE PEOPLE delayed kick of the
Inception of the Village to kick up to these days with all animals and was an agricultural one. Sheep to goats, sheep farming in particular has advanced with a vengeance. In recent years, small ruminant animals have been lost had left to replace fattening livestock. Agricultural products as barley, wheat, rye, oats, poppy cultivation is done .. Beans, lentils and chickpeas in farming if less is done.


TEKMEN'DE EDUCATION AND CULTURE
Education is mentioned, people who came from the first kick of the Husum Earrings roll. In the instructors assigned to kick 1945'li Hussein GÜLBURUN same time the first officer in the village. Thus, with the school and the first time Tekmenli met with civil servants. Education as a teacher to the village emekcisi Mehmet winner ttekmen appointment is a chance for kicking. During the five-year teacher in the village were encouraged to read and write the exam more students into the placed enstütüsüne Hasanoğlan village. (The majority of the teachers). These students have read all the officers who will read has been exemplary.
This day in the village of kicking and Mehmet Hüseyin Gülburun students have won students. Today the village primary school students is closed and YİBO Org.Ahmet Çörekci 'is also read.

EVENTS
"Kick the Regional Development Assistance for Education and Culture and Solidarity Association" under the name of education and cultural services by establishing an association are ongoing. Our village has been organizing a festival for the first time. These associations through the Ministry of Culture supported "Çaldağ Highland Festival" under the name of the first week of July each year the festival is held. Çaldağ highland festival has been forgotten with the customs and traditions to experience, people commingle vb.gibi undertake missions to the cultural services etmektedir.Dernek continue domestically and abroad and dispersed as villagers living in the region and meet the people of the region an important role, and this task runs successfully.
For the development of village and peasant associations also produces projects for the development of village efforts sarfetmerktedir kick.

RESİMLER
Tekmen Köyü Genel
   
İşte Halimiz Ahvalimiz
   
14.
   
Köyden bir sokak
   
Lan Emrah böyle çekme resmimizi
   
15.
   
03.
   
Zamana direnen bir ev
   
Tekmen'li bir nine
   
Tekmen'de ilginç bir konut
   
11.
   
Tekmen'de bir akşamüstü
   
05.
   
Tekmen-Mayıs 2008
   
Tekmen Köyü
   
Tekmen Yaylasına özgü bir bitki
   
Köy Camiisi
   
19.
07.
   
Osmancık Fotoğrafları, Görmek İçin Tıklayınız... Osmancık Video Görüntüleri, Görmek İçin Tıklayınız...
BİR HEMŞEHRİ
Bay - 1971
Kent
:
Osmancık
Meslek
:
serbest
 
Koyunbaba Menkıbeleri
Aşık Ali Deyişleri
 
 
© Copyright 2006 www.osmancik.com.tr
Bu Sitenin Tasarımı ve Dinamik İçerik Yönetimi Red Bilişim Tarafından Gerçekleştirilmiştir...
 
OSMANCIK.com.tr Ana Sayfası